Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Informace o škole

Informace o škole

O škole

Zřizovatel

Město Studénka

Lokalita

 • Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby.
 • Škola se skládá ze dvou kmenových budov, ve kterých jsou třídy, odborné učebny a tělocvična. V těsné blízkosti školních budov je umístěna školní jídelna. Všechny vstupy do školy jsou bezbariérové. Součástí areálu je rozlehlá školní zahrada a dvůr - jednoduché zatravněné hřiště, které splňuje potřeby tělesné výchovy, školní družiny a sportovních kroužků školního klubu. Nachází se zde také sezónní venkovní učebna a environmentální zahrada.

Zaměření a styl výuky

 • 20 třídní úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem.
 • Žáci jsou vzděláváni podle dvou školních vzdělávacích programů:
 • „Šanci každému a prostor pro všechny“
 • „Sedmikráska I. a II. Díl“ - určen pro základní školu speciální.
 • Dvě třídy jsou zřízeny pro žáky se zdravotním postižením (vadou řeči) a vyučují podle upraveného vzdělávacího programu základní školy.
 • Výuka žáků s poruchou autistického spektra probíhá podle individuálních plánů, za úzké spolupráce s poradenskými zařízeními.
 • Ve škole jsou vzděláváni v samostatných třídách žáci s mentálním i kombinovaným postižením.
 • Ve výuce je kladen důraz na motivaci k učení, rozvíjení schopností a zájmů, tvořivost. Ke klíčovým kompetencím, ke kterým výuka směřuje, patří kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikační, soc., personální, občanské a pracovní. Výuku zkvalitňují různě zaměřené dostupné projekty a vzdělávací pobyty, které vyučující připravují.
 • Součástí školy je školní poradenské pracoviště, které se věnuje práci se žáky s podpůrnými opatřeními a dále zaštiťuje oblast výchovného poradenství, prevence negativních jevů, environmentální a dopravní výchovy.

Nabízíme

 • Kvalitní a odbornou výuku pro všechny žáky.
 • Jazykové vzdělávání – učíme angličtinu a němčinu.
 • Intenzivně formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost u všech žáků.
 • Účastníme se se žáky různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád a sportovních soutěží.
 • Každé 2 roky pořádáme lyžařský výcvikový kurz pro žáky 6. a 7. ročníku.
 • Spolupracujeme v rámci preventivních programů s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
 • Výuku zkvalitňují různě zaměřené dostupné projekty a vzdělávací pobyty, které vyučující připravují.

Spolupracujeme v rámci výuky s:

 • Městem Studénka
 • SAK Studénka (sport, knihovna, muzeum)
 • Městskou policií
 • Okolními školami
 • Vzdělávacími institucemi v rámci celého MSK

Nevýukové projekty pro děti

 • Ovoce a mléko do škol
 • Obědy pro děti

Součásti školy

 • Školní družina nabízí pobyt 110 dětem v 5 odděleních.
 • Školní klub zastřešuje ve škole a blízkých sportovištích dohromady 13 různě orientovaných zájmových kroužků, určené také pro jednotlivé věkové kategorie.

Legislativní orgány školy

 • Na základě zmocnění školského zákona je zřízena devítičlenná školská rada se svými legislativními pravomocemi.
 • Spolek rodičů při ZŠ Studénka se aktivně zapojuje do dění školy, zejména pomocí při akcích školy, případně vlastními grantovými projekty. Také finančně zajišťuje mnohé akce pro žáky.