SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL


03.01.2022 | INFORMACE O TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 12. 2021 k testování žáků v základních školách stanovuje následující:
• Preventivní testování se bude ve škole provádět ve dnech:
pondělí 3. ledna a 10. ledna 2022,
čtvrtek 6. ledna a 13. ledna 2022,
pondělí 17. ledna 2022 a pak následně každé pondělí.

Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

• Pravidla pro testování zůstávají stejná jako v předchozím období.

• K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kdy není nutná přítomnost zdravotnického personálu.

• Žáci v uvedené dny projdou určeným vstupem do školy a půjdou přímo do třídy, kde bude testování probíhat.

• Testování podstupují VŠICHNI žáci bez ohledu na to, zdali jsou očkováni nebo prodělali nemoc SARSCoV-2 v posledních 180 dnech. Netestují se pouze ti, kteří doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

• V případě, že má žák pozitivní výsledek preventivního antigenního testu (primárně po čtvrtečním testování), škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem.

• To znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. Jejich pobyt ve škole bude probíhat v režimu dalších opatření. Teprve po pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu spolužáka, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy.

• Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:
- povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky,
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m.

• Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

• Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Žák v tomto případě není automaticky omluven ze svého vzdělávání a je nutné řídit se pravidly školního řádu.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy
26.10.2021 | HYGIENICKÉ PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY platné od 1. 11. 2021

Příchod do školy

Škola se otevírá v 7.40 hodin:
• žáci 1. stupně vchodem ŠD (1. vstupní dveře od silnice),
• žáci 2. stupně vchodem vedle tělocvičny,
• žáci speciálních tříd vchodem přes zahradu

Ochranné prostředky dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty - žáci chirurgickou rouškou, dospělí respirátorem.
Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. Ve výuce ochranný prostředek mít nemusí.
Rodiče vybaví své dítě min. 2 ks chirurgické roušky na pobyt ve škole a sáčkem na jejich uschování.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest, což musí prokázat lékařským potvrzením.

Testování - bude závislé na aktuální epidemiologické situaci a nařízení KHS
(informace bude vždy zveřejněna v elektronické žákovské knížce)

• K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kdy není nutná přítomnost zdravotnického personálu (používali jsme je již v loňském školním roce).
• Testování bude probíhat v přesně určené dny.
• Testování nepodstupují žáci po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
• Žáci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor.

Izolace

Škola mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí a pečlivě sledovat u všech osob jejich příznaky.
• Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy v případě, že bude přítomen jeho zákonný zástupce.
• Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce – oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
• Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si tento nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Distanční výuka

• Pokud bude v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přejdou nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem.
• Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka.
Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena. Žákům bude poskytnuta podpora na dálku zasíláním materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Stravování

• Svačiny budou děti konzumovat ve třídě ve stanovený čas.
• Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle stanoveného rozvrhu. Do jídelny budou žáci vstupovat s ochranou úst, kterou je možno sundat pouze při konzumaci jídla.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy
27.08.2021 | SPOLUPRÁCE S JŠ EASYSPEAK

SPOLUPRÁCE S JŠ EASYSPEAK

Naše škola se v letošním školním roce bude účastnit online lekcí s rodilým mluvčím pořádanéjazykovou školou Easyspeak.