SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL


Tvoříme společně aneb nejkrásnější vánoční ozdoba


18.11.2021 | INFORMACE O TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. a 29. LISTOPADU 2021

Vláda ČR schválila ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 plošné testování žáků základních škol na onemocnění covid-19 v základních školách. Jedná se o skreeningové testování, jehož průběh bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září.

• K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kdy není nutná přítomnost zdravotnického personálu.
• Žáci v uvedené dny projdou určeným vstupem do školy a půjdou přímo do třídy, kde bude testování probíhat.
• Testování nepodstupují žáci po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. O setrvání celé třídy v modelu prezenční výuky bude rozhodnuto v závislosti na počtu pozitivních PCR testů a po dohodě s KHS.
• Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze s ochranou dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy
26.10.2021 | HYGIENICKÉ PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY platné od 1. 11. 2021

Příchod do školy

Škola se otevírá v 7.40 hodin:
• žáci 1. stupně vchodem ŠD (1. vstupní dveře od silnice),
• žáci 2. stupně vchodem vedle tělocvičny,
• žáci speciálních tříd vchodem přes zahradu

Ochranné prostředky dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty - žáci chirurgickou rouškou, dospělí respirátorem.
Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. Ve výuce ochranný prostředek mít nemusí.
Rodiče vybaví své dítě min. 2 ks chirurgické roušky na pobyt ve škole a sáčkem na jejich uschování.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest, což musí prokázat lékařským potvrzením.

Testování - bude závislé na aktuální epidemiologické situaci a nařízení KHS
(informace bude vždy zveřejněna v elektronické žákovské knížce)

• K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kdy není nutná přítomnost zdravotnického personálu (používali jsme je již v loňském školním roce).
• Testování bude probíhat v přesně určené dny.
• Testování nepodstupují žáci po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
• Žáci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor.

Izolace

Škola mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí a pečlivě sledovat u všech osob jejich příznaky.
• Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy v případě, že bude přítomen jeho zákonný zástupce.
• Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce – oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
• Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si tento nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Distanční výuka

• Pokud bude v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přejdou nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem.
• Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka.
Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena. Žákům bude poskytnuta podpora na dálku zasíláním materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Stravování

• Svačiny budou děti konzumovat ve třídě ve stanovený čas.
• Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle stanoveného rozvrhu. Do jídelny budou žáci vstupovat s ochranou úst, kterou je možno sundat pouze při konzumaci jídla.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy
27.08.2021 | SPOLUPRÁCE S JŠ EASYSPEAK

SPOLUPRÁCE S JŠ EASYSPEAK

Naše škola se v letošním školním roce bude účastnit online lekcí s rodilým mluvčím pořádanéjazykovou školou Easyspeak.