SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL


24.09.2021 | OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Vážení rodiče,
vážení strávníci,

v souvislosti s přetrvávajícími problémy s plněním termínů ze strany zhotovitele stavebních prací v rámci realizace rekonstrukce školních kuchyní na Základní škole Františka kardinála Tomáška a na Základní škole Sjednocení jsme bohužel nuceni opět revidovat ohlášený termín pro obnovení provozu jednotlivých kuchyní. Plný provoz obou kuchyní bude spuštěn co nejdříve po dokončení stavby, jejím kompletním předání a úspěšné kolaudaci.

Kuchyň na Základní škole Sjednocení má před dokončením část stavby a její převzetí by mělo proběhnout v pondělí 27.09.2021, bohužel stavební práce v suterénu potrvají další 2–3 týdny. Po předání stavby po částech bude možné začít instalovat technologie vaření, a pokud vše proběhne úspěšně, bude platit níže uvedený termín zprovoznění.

Provoz školní kuchyně na Základní škole Sjednocení bude zajištěn pro všechny strávníky od pondělí 25.10.2021.

Mateřské školy se toto omezení nedotkne.

S ohledem na omezené personální kapacity a nutné zabezpečení přípravy nových kuchyní ze strany zaměstnanců škol na plný provoz není bohužel možné zabezpečit náhradní stravování pro žáky obou škol. Prosíme rodiče, aby do doby dokončení rekonstrukce zajistili dětem svačinky odpovídající jejich potřebám.

Omlouváme se tímto rodičům i všem strávníkům za způsobené nesnáze, ale i když pracovníci škol a města udělali pro původní termín maximum, kvalitu zhotovitele stavby krom následných sankcí nijak ovlivnit nemůžeme. V případě jakékoli změny termínu, budeme veřejnost informovat. Věříme, že nové prostory kuchyní a souvisejícího zázemí přinesou výrazné zvýšení kvality pro přípravu jídel a doufáme, že spokojenost strávníků brzy přehluší nepříjemné zdržení.

Libor Slavík
starosta

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy

27.08.2021 | SPOLUPRÁCE S JŠ EASYSPEAK

SPOLUPRÁCE S JŠ EASYSPEAK

Naše škola se v letošním školním roce bude účastnit online lekcí s rodilým mluvčím pořádanéjazykovou školou Easyspeak.
23.08.2021 | HYGIENICKÉ PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 1. 9. 2021

Příchod do školy

Sraz žáků 1. ročníku bude v 8.00 hodin před školou, kde si je vyzvednou paní učitelky.

Pro ostatní žáky se škola otevírá v 7.40 hodin:
• žáci 1. stupně vchodem ŠD (1. vstupní dveře od silnice),
• žáci 2. stupně vchodem vedle tělocvičny,
• žáci speciálních tříd vchodem do tělocvičny (stejně jako v červnu).

Ochranné prostředky dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty - žáci chirurgickou rouškou, dospělí respirátorem.
Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.
Rodiče vybaví své dítě min. 2 ks chirurgické roušky na pobyt ve škole a sáčkem na jejich uschování.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest, což musí prokázat lékařským potvrzením.

Testování

• Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.
• K testování budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kdy není nutná přítomnost zdravotnického personálu (používali jsme je již v loňském školním roce).
• Testování bude probíhat 1. září, 6. září a 9. září 2021.
• U žáků 1. ročníku to bude ve dnech 2. září, 6. září a 9. září 2021.
• Testování nepodstupují žáci po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
• Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
• Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.

Izolace

Škola mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí a pečlivě sledovat u všech osob jejich příznaky.
• Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy v případě, že bude přítomen jeho zákonný zástupce.
• Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce – oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
• Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si tento nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Distanční výuka

• Pokud bude v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přejdou nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem.
• Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka.
Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena. Žákům bude poskytnuta podpora na dálku zasíláním materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Stravování

• Svačiny budou děti konzumovat ve třídě ve stanovený čas.
• Zahájení stravování ve školní jídelně bude upřesněno.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy16.08.2021 | SEŠITY PRO 2. STUPEŇ NA ŠK. ROK 2021/22

440 A4, 40 listů, čistý / 3 ks (Př, Fy, studijní dovednosti 9. roč. - M)
460 A4, 60 listů, čistý / 3 ks (M – 2x, zeměpis)
540 A5, 40 listů, čistý / 1 ks (chemie)
520 A5, 20 listů, čistý / 1 ks (volitelný předmět)
464 A4, 60 listů, linka / 1 ks (Dě)
564 A5, 60 listů, linka / 3 ks (ČJ, AJ, 2. cizí jazyk)
524 A5, 20 listů, linka / 4 ks (ČJ, VzD, informatika, studijní doved. 9. roč. – ČJ)
544 A5, 40 listů, linka / 4 ks ( ČJ, AJ, M, 2. cizí jazyk)

Řiďte se prosím předměty, které bude mít Vaše dítě v daném ročníku.
06.04.2021 | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ OD 12.4.2021

Vážení rodiče,
vážení strávníci,
město Studénka zahajuje dne 12.04.2021 dlouho připravovanou rekonstrukci školních kuchyní na Základní škole Františka kardinála Tomáška a na Základní škole Sjednocení. Celkový objem této investiční akce je cca 36 mil. Kč.

S ohledem na vládní opatření a vůli zhotovitele zahájit rekonstrukci bezprostředně po podpisu smlouvy přistupujeme společně s řediteli obou škol operativně k okamžité přípravě realizace.

S ohledem na zahájení rekonstrukce dojde od 12.04.2021 k přerušení provozu školní kuchyně Základní školy Františka kardinála Tomáška, a to pro všechny strávníky. Kuchyň bude zcela mimo provoz po celou dobu rekonstrukce, která by dle smlouvy měla trvat 120 dní.

Provoz školní kuchyně na Základní škole Sjednocení bude přerušen od 24.05.2021, a to také pro všechny strávníky. Kuchyň bude zcela mimo provoz po celou dobu rekonstrukce, která by dle smlouvy měla trvat 90 dní.

S ohledem na komplikovanost současné situace nebudou školní kuchyně od uvedených termínů zabezpečovat stravu pro své přítomné školáky ani pro ostatní strávníky.

Omlouváme se tímto rodičům a všem ostatním strávníkům za způsobené nesnáze a prosíme rodiče, aby po dobu probíhající rekonstrukce zajistili dětem svačinky odpovídající jejich potřebám.

Externí strávníci mají možnost přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně na Základní škole Sjednocení do 21.05.2021 anebo ve školní jídelně na Základní škole Butovická bez omezení.

Cílem rekonstrukce těchto kuchyní ze 70. let minulého stolení je výrazné zvýšení kvality technologického vybavení a zázemí pro skladování potravin, přípravu jídla i prostor pro obsluhující personál, které budou odpovídat trendům dnešní moderní doby.

Mgr. Jana Mantheeová
ředitelka školy