SCHRÁNKA DŮVĚRY


SPACER

13.10.2020 | INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče,
usnesením vlády č. 408 ze dne 12.10.2020 se od středy 14.10.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Čtvrtek a pátek tohoto týdne využijeme na nastavení komunikace se žáky a od pondělí 19.10. do pátku 23.10. plně přecházíme na model distanční výuky.
Pravidla jsou zakotvena ve školním řádu - příloha č. 4, kterou najdete najdete v odkazu Dokumenty/Školní řád - distanční výuka.

Po dobu distančního vzdělávání (od 19.10. do 23.10.) je v provozu školní jídelna. V této chvíli jsou však všechny obědy odhlášené. Kdo by měl zájem o oběd, nahlaste si ho u vedoucí ŠJ telefonicky nebo e-mailem nejpozději do čtvrtku 15.10. do 14 hodin. Vzhledem k tomu, že se na naší škole šíří onemocnění Covid 19 a některé třídy jsou stále v karanténě, prosím, velmi dobře zvažte zda této nabídky využijete. V pátek podle počtu přihlášených připravíme harmonogram stravování.

DISTANČNÍ VÝUKA – informace pro rodiče naleznete ZDE.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
09.10.2020 | ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (šíření nákazy Covid - 19 v naší škole) na tři dny, od pondělí 12.10. do středy 14.10.2020 pro žáky Základní školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace volný den (ředitelské volno).

Nezaajišťujeme provoz školní družiny a školní jídelny.

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (http://zssjednoceni.cz/). Doporučuji pravidelně sledovat webové stránky a elektronickou žákovskou knížku - volno může být podle aktuálního stavu prodlouženo.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
02.10.2020 | MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje platí:

- omezení provozu škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
- omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Na základě tohoto opatření se budou uvedené předměty nadále vyučovat, náplní hodin však budou náhradní činnosti – poslech, kvízy, vycházky apod.

Po dobu mimořádného opatření se ruší také veškeré kroužky ve škole.

Roušky jsou povinné již od pátku 18. 9. 2020 ve všech prostorách školy pro žáky 2. stupně.
Z tohoto důvodu platí potřeba žáky vybavit dostatečným množstvím roušek (minimálně 2) a dvěma sáčky na jejich přenos (na použité a nepoužité roušky).
Pro žáky 1. stupně zůstává povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje předpokládá, že účinnost mimořádného opatření bude následně prodloužena do 31. 10. 2020.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
22.09.2020 | INFORMACE

Vážení rodiče,

nevyužijeme doporučení ministra zdravotnictví a v pátek 25.9.2020 školu neuzavřeme. Rodičům mladších žáků by uzavřením školy vznikl velký problém s hlídáním dětí.

Proto nechávám na zvážení Vás všech, zdali v tento den do školy dítě pošlete. V případě nízkého počtu dětí v jednotlivých třídách bude den koncipován spíše jako odpočinkový a zábavný, nebude se probírat nové učivo, nebudou zadávány úkoly.

V případě, že své dítě do školy nepošlete, informujte třídní učitele a odhlaste obědy.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
17.09.2020 | ROUŠKY POVINNÉ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

ZÁKAZ VSTUPU BEZ ROUŠKY Upozorňuji žáky a jejich rodiče, že od pátku 18. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech prostorách školy pro žáky 2. stupně. Výjimkou je jen výuka tělocviku a hudební výchovy. Z tohoto důvodu je potřeba žáky vybavit dostatečným množstvím roušek (minimálně 2) a dvěma sáčky na jejich přenos (na použité a nepoužité roušky).

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
24.08.2020 | INFORMACE A ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA PLATNÁ VE ŠKOLE OD 1. 9. 2020

OTEVŘENÍ ŠKOLY
 • Školní rok 2020/2021 zahájíme 1. 9. 2020 v 8.00 hodin.
 • Žáci budou do budovy vstupovat v době od 7.40 - 7.55 hodin třemi vchody: vchod školní družiny – žáci 1. stupně, vchod u tělocvičny – žáci 2. stupně, vchod ze zahrady – speciální třídy (Slunečnice).
 • Ranní školní družina bude otevřena od 6.00 pouze pro žáky 1. - 3. ročníku.
 • Od žáků se nevyžaduje před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
VSTUP DO ŠKOLY
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Vstup zákonných zástupců žáků do budovy bude umožněn pouze na pozvání a se souhlasem ředitelky školy.
 • Dne 1. 9. 2020 bude umožněn vstup do školy rodičům žáků 1. ročníku (max. 2 osoby na žáka).
 • Odpolední vyzvedávání žáků (po vyučování nebo po odchodu ze školní družiny) bude probíhat před školou u vchodu školní družiny.
PROVOZ ŠKOLY
 • Všichni žáci budou ve škole detailně poučeni o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při pobytu ve škole.
 • Škola v průběhu školního roku omezí aktivity s větším počtem žáků (celoškolní).
 • Pokud budou při příchodu žáka do školy patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude tento vpuštěn do školy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.
 • V případě nepřítomnosti zákonného zástupce, bude žák umístěn do izolace a zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka.
 • Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění v průběhu pobytu žáka ve škole, bude postupováno stejně jako v předchozím bodě.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se potvrzením dětského lékaře.
 • Pokud bude během školního roku škola v důsledku krizových nebo mimořádných opatření uzavřena, budou o formě vzdělávání sděleny další aktuální informace.
ROUŠKY
 • Povinnost nosit v budově školy roušky bude aktuálně oznámena dle situace a to v případě zhoršené epidemiologická situace.

Kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111
Kontakt na KHS Moravskoslezského kraje: 595 138 111

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
12.08.2020 | SEZNAM SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ
pro školní rok 2020/21 (neplatí pro speciální třídy)

číslo sešitu                 celkový počet kusů
440 A4, 40 listů, čistý / 5 ks (M – 2x, Př, Fy, studijní dovednosti 9. roč. - M)
460 A4, 60 listů, čistý / 1 ks (zeměpis)
540 A5, 40 listů, čistý / 1 ks (chemie)
520 A5, 20 listů, čistý / 1 ks (volitelný předmět)
464 A4, 60 listů, linka / 1 ks (Dě)
564 A5, 60 listů, linka / 3 ks (ČJ, AJ, 2. cizí jazyk)
524 A5, 20 listů, linka / 4 ks (ČJ, VzD, informatika, studijní doved. 9. roč. – ČJ)
544 A5, 40 listů, linka / 4 ks ( ČJ, AJ, M, 2. cizí jazyk)

Řiďte se prosím předměty, které bude mít Vaše dítě v daném ročníku.
19.06.2020 | PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci umožnilo Ministerstvo školství předání vysvědčení za účasti všech žáků.
Vysvědčení bude předáno v úterý 30. 6. při dodržování hygienických opatření:

 1. při vstupu do budovy školy odevzdají žáci, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit od 25.5.2020 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,
 2. nos a ústa budou mít na chodbách chráněny rouškou,
 3. příchod do školy bude rozfázován: I. stupeň + Slunečnice v 7.45 hodin, II. stupeň v 8.00 hodin

Další informace předají třídní učitelé.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je možno vytisknout ZDE
10.06.2020 | PRAVIDLA HODNOCENÍ
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí bude vycházet:

 1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy, tedy v období 1. 2. 2020 -10. 3. 2020
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
 3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žáci neměli povinnost řádně docházet do školy, tedy v období 25. 5. 2020 - 30. 6. 2020
 4. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Zohledněna bude:
 1. snaha o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
 2. samostatná práce a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky

V případě, že se žák v období výuky na dálku nezapojoval, neplnil zadané úkoly a nezasílal požadované výstupy, může mu být snížena známka za druhé pololetí o jeden stupeň. Pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu, která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, se nepoužijí.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
01.06.2020 | INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE
a její podmínky pro ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

zdravím děti i vás a děkuji za spolupráci při výuce vašich dětí. Velmi si vážím vaši práce a plně si uvědomuji, že to není pro nikoho jednoduché. Dle současných informací se škola pro žáky 2. stupně otevře od 8.6.2020. Vzhledem k tomu, že je nutné při výuce dodržet daná bezpečnostní a hygienická pravidla, zjišťuji tímto, zda vaše dítě do školy pošlete. Tento průzkum je důležitý pro plánování organizace pobytu dětí ve škole s ohledem na naše prostorové a personální možnosti. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
Kladnou i zápornou odpověď (zda dítě pošlu nebo nepošlu) zašlete třídnímu učiteli vašeho dítěte do úterý 2. června 2020. Z organizačních důvodů se žáci 2. stupně nebudou moci stravovat ve školní jídelně.

Podmínky pobytu dětí ve škole

 1. Při nástupu v týdnu od 8. 6. musí dítě na základě stanoviska MŠMT odevzdat Čestné prohlášení - že nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval. Dítě nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let (formulář vám připravíme a dítě ho donese vámi podepsaný v den jeho nástupu do školy).
 2. Provoz ve škole bude pravděpodobně od 8.15 do 11.05 v určitý den v týdnu:
  Pondělí 8. ročník
  Úterý 9. ročník
  Středa 7. ročník
  Čtvrtek 6. ročník
 3. Dítě musí být vybaveno pro pobyt ve škole dostatečným množstvím roušek, aby si je mohlo vyměňovat.
 4. Nástupem do školy zaniká zákonnému zástupci nárok na OČR.
 5. Nejedná se o plnohodnotnou výuku a pobyt dětí ve škole bude odpovídat pokynům ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví (https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).
 6. Nástup dětí je dobrovolný, budou se dál vzdělávat stejně jako doposud.

Děkuji vám za pochopení a zpětnou vazbu.
Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
01.06.2020 | PROVOZ TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - SLUNEČNICE

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni zajistit od 1. 6. 2020 kapacitně organizaci ani bezpečnostní a hygienické požadavky vycházející z doporučení MŠMT, zůstanou na základě rozhodnutí ředitelky školy třídy zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ uzavřené až do 30. 6. 2020 a výuka bude probíhat stejně jako doposud.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
08.05.2020 | INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE
a její podmínky pro ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace

Potvrzení nástupu

Do 13. 5. 2020 je nutné třídnímu učiteli sdělit předpokládaný čas odchodu dítěte ze školy, zdali bude odcházet samo nebo v doprovodu a zda se bude stravovat ve školní jídelně.

Denní provoz školy bude v době 7.50 - 14.30. Vymezený čas příchodu do školy a příslušný vchod do budovy bude oznámen třídním učitelem. Harmonogram vyzvedávání a odchodů dětí bude vypracován do 20. 5. 2020 a oznámen prostřednictvím třídních učitelů.

Skupiny žáků

1. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny 15 žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
2. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou

1. Žáci přicházejí před školu přesně v určenou hodinu a na místo pro svou skupinu.
2. Vymezený čas příchodu do školy a příslušný vchod do budovy bude oznámen třídním učitelem.
3. Před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
4. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
5. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který první den vybírá čestné prohlášení.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
2. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vpuštěn.
3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Ve třídě

1. Neprodleně po přezutí, nejpozději po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
2. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
3. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
4. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě jakékoliv nepřítomnosti žáka žádá škola neprodleně informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Poskytování školního stravování

Obědy budou zajištěny pouze přihlášeným žákům. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole se jedná o nedotovanou stravu a je třeba obědy odhlásit den předem. V případě neodhlášení oběda se účtuje doplatek + 35,-Kč.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Pokud žák během pobytu ve škole bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude umístěn do samostatné místnosti a škola ihned vyzve zákonné zástupce žáka k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vzdělávací aktivity pro žáky

1. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a jsou rozděleny na dopolední (do 11. 00 hodin) a odpolední (od 11. 00 hodin) část.
2. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Dopolední část nemusí vést třídní učitel.
3. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí. Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.
4. Asistenti pedagoga nebudou k dispozici příslušným žákům, budou realizovat odpolední aktivity v jednotlivých skupinách.
5. Denní provoz školy bude v době 7.50 - 14.30. Vymezený čas příchodu do školy a příslušný vchod do budovy bude oznámen třídním učitelem.

Žáci s rizikovým faktorem

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučujeme zákonným zástupcům pečlivě zvážit tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti žáka ve škole. Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (informace k čestnému prohlášení na konci tohoto dokumentu).

Rizikové faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Formulář Čestného prohlášení

1. Je možno vytisknout ZDE
2. V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout ve škole a to ve složce umístěné na dveřích hlavního vstupu do školy (vzadu za tělocvičnou) v pracovních dnech od 8.00 do 16.00.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Odkaz na celý dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 naleznete ZDE.

Mgr. Jana Mantheeová,
ředitelka školy
04.05.2020 | UMOŽNĚNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Vážení rodiče a žáci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Příprava z předmětů český jazyk a matematika bude probíhat v úterý a čtvrtek v čase 8.30 – 11.45 h.
Kladnou i zápornou odpověď (zda žák nastoupí nebo nenastoupí) zašlete třídnímu učiteli nejpozději 5.5. do 12 h.

Podmínky pobytu žáků ve škole:

1. při nástupu 11.5. musí dítě na základě stanoviska MŠMT odevzdat Čestné prohlášení – že nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval. Dítě nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let. Formulář přikládáme. V případě, že si formulář, nemáte šanci vytisknout, můžete si ho vyzvednout u hlavního vchodu školy vedle poštovní schránky, kde bude volně k dispozici. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna,

2. vzdělávací aktivity se realizují ve skupině 15 žáků. Otevíráme pouze jednu skupinu, proto budou do skupiny zařazeni žáci dle pořadí odevzdání zpětné vazby třídnímu učiteli. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11.5.2020,

3. nástup žáků je dobrovolný, pokud zůstanou doma, budou se dál vzdělávat stejně jako doposud,

4. obědy nebudou zajištěny. Organizačně nejsme schopni zajistit výdej jídel dle hygienických požadavků,

5. žáci budou vpuštěni do školy vchodem ze dvora (vchod pro Slunečnici) v 8.30 h. Ústa a nos budou mít zakryté ochrannými prostředky a budou dodržovat odstupy 2 metry. Po příchodu do školy budeme dbát na přísném dodržování stanovených hygienických pravidel. Jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny,

6. nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, …) nesmí vstoupit do školy,

7. všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den alespoň 2 roušky a sáček na jejich uložení,

8. žáci budou 1. den seznámeni se zásadami hygienických opatření při pobytu ve škole.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ke stažení ZDE

Děkuji Vám za zpětnou vazbu.
Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka
29.04.2020 | OTEVŘENÍ ŠKOL PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Vážení rodiče,
zdravím děti i vás a děkuji za spolupráci při výuce vašich dětí. Velmi si vážím vaši práce a plně si uvědomuji, že to není pro nikoho jednoduché. Dle současných informací se škola pro žáky 1. stupně běžných tříd základní školy otevře dne 25.5.2020. Vzhledem k tomu, že je nutné při výuce dodržet daná bezpečnostní a hygienická pravidla, zjišťuji tímto, zda vaše dítě do školy pošlete. Tento průzkum je důležitý pro plánování organizace pobytu dětí ve škole s ohledem na naše prostorové a personální možnosti. Kladnou i zápornou odpověď (zda dítě pošlu nebo nepošlu) zašlete třídnímu učiteli vašeho dítěte do středy 6. května 2020. V tuto chvíli nejsme schopni sdělit informaci k obědům, protože ji nemáme.

Podmínky pobytu dětí ve škole:

1. při nástupu 25.5. musí dítě na základě stanoviska MŠMT odevzdat Čestné prohlášení - že nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval. Dítě nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let (formulář vám připravíme a dítě ho donese vámi podepsaný v den jeho nástupu do školy).

2. provoz ve škole bude pravděpodobně od 8.00 do 14.30

3. dítě musí být vybaveno pro pobyt ve škole dostatečným množstvím roušek, aby si je mohlo vyměňovat

4. dítě nelze poslat do školy pouze v některé dny, nástupem do školy zaniká zákonnému zástupci OČR

5. nástup dětí je dobrovolný, pokud zůstanou doma, budou se dál vzdělávat stejně jako doposud

6. nejedná se o plnohodnotnou výuku a pobyt dětí ve škole bude odpovídat pokynům ministerstva školství a ministerstva zdravotnictí

Děkuji vám za pochopení a zpětnou vazbu,
Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka
OBNOVENÍ PROVOZU JÍDELNY Školní jídelna oznamuje zahájení vaření od 4. května 2020. Obědy objednávejte dva dny předem telefonicky na čísle 556 402 146, 721 458 353, mailem v.londinova@zssjednoceni.cz

25.03.2020 | OŠETŘOVNÉ

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného
• Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
• Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
• Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
• Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
• Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
• Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
• Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:
Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.
11.03.2020 | ÚKOLY PRO ŽÁKY

Učitelé zadávají žákům úkoly pro domácí učení během mimořádného opatření prostřednictvím elektronické žákovské knížky v pondělí a ve středu vždy na následující dny.

Pravidla pro zadávání úkolů:
• 1. - 2. ročník - čtení, psaní, počítání (popř. Čjs) na cca 1-2 hodiny denně
• 3. ročník - čtení, psaní, počítání, JA (popř. Čjs) na cca 1-2 hodiny denně
• 4. - 5. ročník - JČ, M, JA, ČJS - na cca 2 hodiny denně
• 2. stupeň - úkoly do všech předmětů kromě výchov dle tematických plánů (u 9. třídy navíc úlohy k přípravě na přijímací zkoušky žákům, kteří je konají)

Přílohy se budou posílat ve tvaru PDF.
ŠKOLNÍ AKADEMIE

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, AKADEMIE je za námi. Obrovské úsilí, které jste všichni vložili do nácviku, bylo zúročeno na pódiu Dělnického domu. Všechna vystoupení se zdařila a já VÁM ZA NĚ DĚKUJI. Jsem velmi ráda, že máme školu plnou šikovných žáků, kteří pod vedením svých učitelů dokáží společně velké věci.

Rodiče, Vám děkuji za hojnou účast a podporu dětí, které se ve svých vystoupeních chtěly ukázat právě Vám.

Mgr. Jana Mantheeová, ředitelka školy
Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zařazené aktivity: zřízení funkce školního asistenta, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, školní kluby, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory: 1 580 346,- Kč.

Logo EU

Logo OPD