Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

 

Na čem stavíme Naše podpora Náš rozvoj Naše výuka Naše Slunečnice Naše spolupráce a projekty

 

Na čem stavíme

Ma čem stavíme.jpegNaše škola nabízí příjemné prostředí, je nadstandardně a moderně vybavena - dva prostorné pavilony, velká a moderní tělocvična s horolezeckou stěnou, jazyková, přírodopisná, fyzikální, literární a výtvarná učebna, chemická laboratoř, cvičná kuchyňka, dílny, učebny ICT, knihovna na obou stupních, třídy vybavené dataprojektory a výškově nastavitelným nábytkem.

Virtuální prohlídka

Abychom mohli kvalitně vyučovat, sami se pravidelně vzděláváme a aplikujeme nové poznatky do výuky. Není nám cizí ani projektové vyučování v tandemu, čímž sdílíme své zkušenosti mezi sebou.

Pod jednou střechou u nás najdete i třídy základní školy speciální označené pracovně jako “Slunečnice”.

Máme ochotný tým nepedagogických pracovníků, který zajišťuje optimální servis pro učitele, žáky i rodiče.

Náš pravidelně aktualizovaný školní vzdělávací program nese název „Šanci každému a prostor pro všechny“.

zpět

 

Naše podpora

Naše podpora.jpegMotivujeme k učení, podporujeme spolupráci i zájmy, rozvíjíme schopnosti a tvořivost u každého žáka. Ve výuce vycházíme nejen z klasického známkování, ale zařazujeme i různé formy sebehodnocení žáků, čímž u nich povzbuzujeme samostatnost, odpovědnost za své výsledky a také komunikační dovednosti. Využíváme takové metody a formy práce, díky nimž podporujeme individuální činnosti žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci s různým stupněm znevýhodnění mají k dispozici asistenty pedagoga. Pamatujeme i na nadané žáky, které jsme schopni vzdělávat a dostatečně rozvíjet dle jejich potřeb.

Pro žáky s vadou řeči jsou zřízeny do 3. ročníku samostatné třídy, od 4. ročníku jsou již integrováni do běžných tříd. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, které se věnuje práci se žáky s podpůrnými opatřeními. Vzděláváme i  žáky s poruchou autistického spektra, jejichž výuka probíhá podle individuálních plánů. Zajišťujeme oblast výchovného poradenství, prevence negativních jevů, environmentální a dopravní výchovy. Rodiče i žáci mohou využít služeb sociálního pedagoga i kariérního poradce. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry.

zpět

 

Náš rozvoj

Chápeme jedinečnost každého žáka. Rozvoj vloh a talentů podporujeme v mnoha mimoškolních aktivitách – u nás si každý žák může vybrat z velkého množství kroužků školního klubu (např. florbal, horolezecký, pohybové hry, šachový, rybářský, dramatický apod.)

Také školní družina nabízí širokou škálu aktivit a zájmových kroužků. Její provoz zajišťuje celkem 6 oddělení. Pro žáky nadstandardně připravuje odpolední nebo víkendové programy i s rodiči, organizuje letní příměstský tábor. Žákům nabízíme možnost pracovat v žákovském parlamentu či v třídní samosprávě, a zapojit se tak aktivně do dění ve škole.

Cílem žákovského parlamentu je vychovávat žáky ke vzájemné toleranci, respektu. Členové parlamentu se aktivně podílí na mnoha školních akcích, které sami  organizují, chystají a zajišťují jejich hladký průběh. Zároveň spolupracují se  spolkem rodičů a vybranými zástupci městského žákovského parlamentu.

zpět

 

Naše výuka

Naše výuka.jpegMaximálně se snažíme vybavit každého žáka souborem kompetencí na pro něj dosažitelné úrovni. K jejich utváření a rozvíjení směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti v chápajícím a podnětném prostředí.

Čtenářské dovednosti rozvíjíme cíleně od první třídy během pravidelných čtenářských dílen. Zde vytváříme klidný prostor pro čtení a sdílení čtenářských zážitků. První i druhý stupeň disponuje kvalitními knihovnami, děti si tak mohou knihy půjčovat i domů. Nabídku knih neustále rozšiřujeme o knižní novinky. Rozvoji čtenářské gramotnosti se nevěnujeme pouze v hodinách jazyka českého, ale ve všech předmětech tím, že do výuky zařazujeme metody kritického čtení a psaní (RWCT). Žáci v předmětu zábavná žurnalistika tvoří školní časopis S.O.S.

I když vyučujeme matematickou gramotnost klasickou formou, využíváme v hodinách inovativní postupy, např. prvky Hejného metody a Abaku, díky kterým v žácích posilujeme schopnost argumentace, komunikace či nalézání nových řešení v problémových úlohách. Velký důraz klademe na propojení s praxí.

Uvědomujeme si důležitost rozvoje digitální a informační gramotnosti. Při výuce vedeme žáky k tomu, aby využívali možnosti ICT jako nástroj k vyhledávání a ověřování potřebných informací, k učení a vlastnímu rozvoji. Pro výuku ICT je škola nadstandardně vybavena – používáme dotykové 3pady, brýle pro virtuální realitu, beebooty, robotické stavebnice Lego a iTriangle Go Car Kit, notebooky, několik interaktivních tabulí. Každá třída II. stupně navíc disponuje dataprojektorem a promítacím plátnem. Žáci mohou procvičovat probíranou látku prostřednictvím digitálních výukových programů.

V rámci přírodovědné výuky žáci využívají digitální mikroskopy, modely preparovaných živočichů i živá zvířata, o která pečují v chovatelském kroužku. Součástí hodin jsou pokusy a laboratorní práce.

Jazykové vzdělávání cílíme na anglický, německý a ruský jazyk. Angličtinu vyučujeme povinně od 3. ročníku, nicméně si uvědomujeme její důležitost. V 1. a 2. ročníku patří anglický jazyk mezi rozšiřující učivo, se základy se tak setkají děti v běžných předmětech v podobě her, říkanek, písniček. Pravidelně pracujeme v  počítačové i jazykové učebně, kde využíváme mimo jiné výukové metody KAHOOT, Duolingo, Lingo-play, Wordwall, WocaBee. Druhý cizí jazyk přidáváme v 8. ročníku.

zpět

 

Naše „Slunečnice“

Naše Slunečnice.jpegČást naší školy poskytuje zázemí žákům s lehkým mentálním postižením, kteří jsou vzděláváni podle minimálních výstupů. Vyučujeme také žáky základní školy speciální v rámci vzdělávacího programu „Sedmikráska I. a II. díl“. Na „Slunečnici“ mají všichni zázemí v kvalitně vybavených samostatných třídách, kde pracují pod vedením zkušených speciálních pedagogů a jejich asistentů. Výuka v těchto třídách je zaměřena především na individuální pokroky a spokojenost každého žáka. Využíváme cíleně vytvořených projektů tak, abychom propojili všechny předměty. K dispozici jsou také dvě skvěle fungující oddělení školní družiny. Z důvodu větší jistoty a komfortu vstupují žáci do školy samostatným vchodem. Vlastní prostor jim také nabízí potřebný klid, aby se mohli účastnit mnoha společných celoškolních projektů.

zpět

 

Naše spolupráce a projekty

Naše spolupráce.jpgVyučující připravují různě zaměřené dostupné projekty a vzdělávací pobyty, které cíleně zkvalitňují výuku (např. zahraniční poznávací pobyt v Itálii, lyžařský výcvikový kurz, vyučování v přírodě, poznávací výlet do Prahy).

V rámci všestranného rozvoje žáků spolupracujeme s odborníky z různých oblastí, účastníme se besed, přednášek, exkurzí, koncertů apod. Každoročně nás žáci reprezentují v různých vědomostních, jazykových i sportovních soutěžích a olympiádách.

Úzce spolupracujeme s těmito organizacemi: Město Studénka (úřad, hasiči, městská policie), SAK Studénka (knihovna, sport, muzeum), okolní školy, vzdělávací instituce v rámci celého MSK.

Aktuálně jsme zapojeni v těchto projektech.

Spolek rodičů při ZŠ Studénka se efektivně zapojuje do dění školy, zejména pomocí při rozmanitých akcích, případně vlastními grantovými projekty. Také finančně zajišťuje mnohé aktivity pro žáky.

Na základě zmocnění školského zákona je zřízena devítičlenná školská rada se svými legislativními pravomocemi.

Využijte jeden z dnů otevřených dveří a přijďte se k nám podívat!

zpět

  

Tato stránka nemá žádné podstránky.